Saananjuuren asemakaava

Kilpisjärven kylän tuntumassa kohoava Saana-tunturi on yksi maamme upeimmista maisema-alueista, lukuisten harvinaisten luontotyyppien ja lajien koti, neljän Natura 2000 -alueen ympäröimä luontokohde, saamelaisen kulttuurin pyhä tunturi ja välttämätön alue paikallisen poroelinkeinon harjoittamiselle.

Enontekiön kunta hyväksyi keväällä 2007 Saanan lounaisrinteelle, 5 km nykyisen kyläkeskuksen pohjoispuolelle ja Saanan Natura 2000 -alueen syliin sijoittuvan ns. Saananjuuren asemakaavan. Asemakaavalla Tunturi-Lapin seutukaavan osoittama maisema- ja virkistysalue muutettaisiin 500-vuodepaikkaiseksi matkailukeskukseksi. Asemakaavan valmistelussa Saanan luonto- ja maisema-arvot, valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, porotalous ja saamelaisten oikeudet on huomioitu puutteellisesti.

Saananjuuren asemakaava mahdollistaa toteutuessaan laajamittaisen yksityisen matkailurakentamisen Saana-tunturin lounaisrinteelle, Saanan Natura 2000 -alueen viereen. Kaavoitettava alue on tunnettu paitsi kansallisesti arvokkaana maisema-alueena myös lukuisten harvinaisten eliölajien ja luontotyyppien esiintymisalueena.

Saanan luonto- ja maisema-arvot eivät kestä asemakaavan mukaista rakentamista ja käyttöä. Myös alueen porotalouden oletetaan kärsivän. Näitä uhkakuvia ja saamelaisten oikeuksia on kaavoituksessa käsitelty Luomus ry:n näkemyksen mukaan puutteellisesti, jopa tarkoitushakuisesti. Luomus ry pitää erittäin tärkeänä kylärakenteen yhtenäistämistä sekä matkailurakentamisen ja palvelujen keskittämistä kylän eteläosiin, etäämmälle haavoittuvasta Saanasta. Kilpisjärven kylän ja Enontekiön kunnan kehittämispaineet konkretisoituvat Saananjuuren kaavassa lyhytnäköisellä tavalla, joka tärvelee alueen matkailun todellisen valttikortin, Saanan.

Tärkeä Saanan nykyisenlaiseen kaavoitukseen johtanut tekijä on Kilpisjärven hankala maanomistustilanne ja vapaan rakennusmaan puute (ks. myös HS 9.10.2007): kylän kehityspaineet suuntautuvat siksi yhä voimakkaammin Saanalle ja sen virkistys- ja suojelualueille. Kilpisjärven kehittäminen ja turismi ovat Luomus ry:n mielestä ensiarvoisen tärkeässä asemassa kunnan taloudellisten ongelmien ratkomisessa. Entistä tiiviimpää paikallisten vaikuttajien yhteistyötä kaivattaisiinkin pikaisesti, jotta luonto- ja maisema-arvot voitaisiin samalla turvata.

Yliperän alueen matkailijakunta on perinteisesti koostunut vaeltajista ja hiihtäjistä, mutta 2000-luvulla aluetta hallitsee enenevässä määrin talvikaudella moottorikelkkailu. Uusi matkailukeskus palvelisi suuresti juuri kelkkailijoiden tarpeita. Kilpisjärven, vuoden 2008 retkikohteen, matkailun luonteen ja tulevaisuuden linjavetojen aika onkin nyt. Saanaa uhkaava kehitys saadaan pysäytetyksi luultavasti ainoastaan jos asemakaava kaatuu. Juuri siksi Luomus ry on liikkeellä.

Luomus ry on enontekiöläisenä luonnonsuojeluyhdistyksenä asianosainen Saananjuuren asemakaavan käsittelyssä. Yhdistys jätti valituksen kaavasta Rovaniemen hallinto-oikeudelle kesäkuussa 2007 ja täydensi valitustaan keväällä 2008. Valituksen tueksi saimme lukuisia ympäristö- ja maisema-alan asiantuntijalausuntoja.

Joulukuussa 2008 Rovaniemen hallinto-oikeus kumosi asemakaavan lainvastaisena. Lue Luomus ry:n tiedote päätöksestä.

Vuonna 2011 Enontekiön kunta laati uuden asemakaavan Saananjuuren alueelle. Uusi kaava oli hyvin samankaltainen edellisen kanssa ja niinpä jätimme myös tällä kertaa asiasta valituksen. Rovaniemen hallinto-oikeus kumosi asemakaavan vuonna 2012 ja korkein hallinto-oikeus vahvisti päätöksen vuonna 2014.