CCA-kyllästetyt pitkospuut Raittijärvellä

Saanan luonnon ystävät ry otti vuonna 2009 kantaa enontekiöläiseen Raittijärven kylään johtavien pitkospuiden rakennuskiistassa CCA-kyllästettyjen puhelinpylväiden käyttöä vastaan. Kiista syntyi, kun tienpitäjä kunnosti Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen pitkospuita mönkijöille sopiviksi vanhoilla puhelinpylväillä, jotka on luokiteltu ongelmajätteeksi. Pylväät on kyllästetty CCA-kyllästeellä, joka sisältää kromia, kuparia ja arseenia. Vain joissain tapauksissa niiden uusiokäyttö voidaan katsoa sopivaksi ja terveydelle vaarattomaksi. Ymmärtääksemme CCA-pylväisiin päädyttiin niiden halvan hinnan vuoksi.

Paikalliset asukkaat olivat ja ovat edelleen huolissaan vesien saastumisesta. Mönkijöiden käyttöön kunnostetut pitkospuut kulkevat osittain kosteikko- ja suoalueilla muun muassa poroerotusalueiden läheisyydessä ja niistä liukenee veteen jatkuvasti edellä mainittuja kemikaaleja. Myös alueella kulkevilla retkeilijöillä on tapana ammentaa vettä janoonsa suoraan puroista ja joista. Tienpitäjän korkeimmalle hallinto-oikeudelle esittämässä lisäselvityksessä todettiin että kyllästettyjä pylväitä ei olisi käytetty alus- ja telapuina lähteiden ja purojen kohdilla tai niiden välittömässä läheisyydessä eikä pohjavesialueella. Kyllästettyjä pylväitä on käytetty puupolulla noin 3,9 kilometrin matkalla.

Alue, jolla pitkospuureitti kulkee, kuuluu kokonaisuudessaan Euroopan unionin Natura 2000 -verkostoon. Tämän vuoksi alueelle suunnitelluista toimenpiteistä tulee tehdä ympäristövaikutusten arviointi, jolla varmistetaan, että alueen luontoarvot säilvät ja toimenpiteiden mahdolliset haitat pysyvät mahdollisimman pieninä. Tällainen selvitys tehtiin, mutta CCA-pylväitä ei selvityksessä käsitelty lainkaan.

CCA-pylväiden käyttöä pitkospuina ovat vastustaneet muun muassa yksittäiset paikalliset asukkaat, Saamelaiskäräjät, Lapin luonnonsuojelupiiri ry ja Saanan luonnon ystävät.  Myöskään Suomen ympäristökeskus ja Metsähallitus eivät kannattaneet pylväiden käyttöä antamissaan lausunnoissa. Saanan luonnon ystävät tekivät asiasta valituksen Vaasan hallinto-oikeuteen keväällä 2009. Hallinto-oikeuden päätöksessä todetaan pylväiden olevan ongelmajätettä ja että niiden käyttöä varten rakentajalla olisi pitänyt olla ympäristölain mukainen ympäristölupa, jota ei missään vaiheesssa kuitenkaan haettu. Asia on tällä hetkellä EU:n tuomioistuimessa, jossa pohditaan ovatko kyseiset arseenikyllästetyt puut edelleen ongelmajätettä ja tulisiko ne poistaa luonnosta.

EU:n tuomioistuimen päätös tulee vaikuttamaan tulevaisuudessa CCA-käsiteltyjen vanhojen puhelinpylväiden käyttöön ja käytön ohjaukseen. Saanan luonnon ystävät ry toivoo CCA-kyllästettyjen vanhojen puhelinpylväiden käytössä malttia.

Tästä linkistä pääset EU:n tuomioistuimen sivuille, joista voit lukea aiheesta tarkemmin.