Saanan Luonnon Ystävät – Luomus ry:n säännöt

24.11.2011

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Saanan Luonnon Ystävät – Luomus ry ja sen kotipaikka on Enontekiön kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Enontekiön kunnan.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua sekä kulttuuri- ja rakennusperinnön suojelua ja yhdyskuntarakenteen kestävää kehittämistä toiminta-alueellaan.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys edistää vapaaehtoista luonnon- ja ympäristön sekä kulttuuri- ja rakennusperinnön suojelutyötä toiminta-alueellaan, seuraa paikallisia ympäristö- ja yhdyskuntarakennemuutoksia, ylläpitää yhteyksiä muihin alan yhdistyksiin, antaa lausuntoja toimialaansa liittyvissä asioissa, tekee aloitteita ja esityksiä viranomaisille ja yhteisöille sekä edistää luontoon kohdistuvaa tutkimusta.

4 § Varainhankinta

Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu hankkimaan varoja jäsenmaksuin, sekä ottamaan vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä. Yhdistys voi hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Yhdistys voi myös harjoittaa sellaista taloudellista toimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

5 § Jäsenyys

Yhdistyksen äänivaltaisia jäseniä ovat varsinaiset jäsenet.
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen henkilö maksamalla vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous määrää.
Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi päästä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka kannattaa yhdistyksen tarkoitusperiä maksamalla vuotuisen kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous.
Varsinaiseksi jäseneksi tai kannatusjäseneksi hyväksymisestä päättää kirjallisen anomuksen perusteella yhdistyksen hallitus.

6 § Jäsenten oikeudet

Kaikilla yhdistyksen jäsenillä on oikeus osallistua yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin.
Kaikilla yhdistyksen jäsenillä on puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.
Varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.
Varsinaiset jäsenet ovat vaalioikeutettuja yhdistyksen hallituksen ja toimihenkilöiden vaaleissa.

7 § Yhdistyksestä eroaminen

Jos jäsen tahtoo erota yhdistyksestä, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Hän on velvollinen maksamaan jäsenmaksun koko kuluvalta toimintavuodelta. Jäsenmaksun laiminlyömisen johdosta jäsen katsotaan eronneeksi, ellei hän ole maksanut jäsenmaksua toimintavuoden joulukuun ensimmäiseen päivään mennessä.

8 § Jäsenten erottaminen

Yhdistyksen hallitus voi yksimielisellä päätöksellä erottaa määräajaksi tai kokonaan jäsenen, joka menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa.

9 § Yhdistyksen toimihenkilöt

Yhdistyksen vuosikokous valitsee harkintansa mukaan toimihenkilöitä huolehtimaan yhdistyksen toiminnasta yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Toimihenkilöiden määrästä ja toimenkuvista päättää vuosikokous kuitenkin siten, että ainakin jäsenrekisterinhoitaja ja tiedottaja nimetään.

Vuosikokouksessa valitaan yhdistykselle vuodeksi kerrallaan toiminnantarkastaja ja hänelle henkilökohtainen varatoiminnatarkastaja.

10 § Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja, tiedottaja sekä enintään viisi muuta jäsentä.
Hallituksen jäsenet valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Kalenterivuoden vaihteen ja vuosikokouksen välisenä aikana edellisen toimintakauden hallitus toimii virkaatekevänä hallituksena.

11 § Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, tai jos vähintään kolme hallituksen jäsentä niin haluaa. Hallituksen kokouksista on hallituksen jäsenille ilmoitettava vähintään kolmea vuorokautta ennen kokousta.
Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään viisi jäsentä, joista yhden on oltava joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

12 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompi kumpi yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa.

13 § Yhdistyksen tilikausi ja toimintakausi

Yhdistyksen tilikausi ja toimintakausi on kalenterivuosi.

14 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään neljä vuorokautta ennen kokousta jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen henkilökohtaisella kirjallisella kutsulla, joksi katsotaan myös sähköpostitse lähetetty kokouskutsu. Kokouksista ilmoitetaan lisäksi myös yhdistyksen kotisivuilla.

15 § Yhdistyksen kokousten päätösvaltaisuus

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu. Äänioikeus kokouksessa on yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä.

16 § Vuosikokous

Yhdistyksen tammi-helmikuussa pidettävässä vuosikokouksessa
  1. valitaan kokouksen puheenjohtaja
  2. valitaan kokouksen sihteeri
  3. valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja yksi tai tarvittaessa useampi ääntenlaskija
  4. esitetään edellisen vuoden toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
  5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden hallitukselle
  6. valitaan seuraavan toimintakauden hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja muut hallituksen jäsenet ja valitaan yhdistyksen toimihenkilöt seuraavaksi toimintakaudeksi
  7. valitaan yhdistykselle toiminnantarkastaja ja hänelle henkilökohtainen varatoiminnantarkastaja.
  8. päätetään seuraavan toimintakauden jäsenmaksujen ja kannatusjäsenmaksujen suuruuksista
  9. hyväksytään talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavaksi toimintakaudeksi
  10. käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.

17 § Muut yhdistyksen kokoukset

Hallitus kutsuu tarpeen vaatiessa yhdistyksen jäsenet ylimääräiseen kokoukseen 14 §:ssä mainitulla tavalla, mikäli yhdistyksen kokous niin päättää, hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten hallitukselta pyytää.

18 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen, kun hallitus on asiaa käsitellyt. Päätös tulee voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä.

19 § Yhdistyksen purkaminen

Jos yhdistys puretaan tai lakkautetaan, käytetään sen varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin yhdistyksen päämääriä edistävään tarkoitukseen. Päätös yhdistyksen purkamisesta on pätevä vain siinä tapauksessa, että vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä on sitä kannattanut kahdessa toisiaan seuraavassa kokouksessa, joiden välillä on kulunut vähintään kaksi viikkoa. Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisille.

20 § Sääntöjen voimaantulo

Nämä säännöt astuvat voimaan välittömästi, kun yhdistysrekisteri on ne hyväksynyt. Niihin asioihin, joista ei näissä säännöissä erikseen säädetä, sovelletaan kulloinkin voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.